top of page

Právní a politické nástroje EU příznivé pro migranty

Regionální strategie boje proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, kterou v roce 2015 schválil Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) na období pěti let (2015-2020), má být dokumentem, který představuje reakci regionální kanceláře UNODC pro západní a střední Afriku na výzvy, jimž region v současnosti čelí v souvislosti s obchodováním s lidmi a převaděčstvím migrantů. Za tímto účelem byla naplánována řada opatření na podporu států regionu v jejich úsilí v boji proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů. Tyto akce jsou rozděleny na : 
→ Posílení kultury koordinace a spolupráce v oblasti boje proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů v regionu: Tato akce zahrnuje posílení kapacit (ve všech oblastech) národních a regionálních koordinačních struktur pro boj proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, aby byly dynamičtější a operativnější. Součástí tohoto akčního rámce je rovněž podpora a posílení spolupráce v oblasti trestního práva mezi členskými státy v oblasti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů s cílem usnadnit zadržení a rozbití zločineckých sítí. 
→Rozvoj národních a regionálních reakcí na obchodování s lidmi a převaděčství migrantů na základě aktuálních informací a údajů: Většina zemí má totiž velmi málo výzkumných údajů a informací o těchto dvou jevech. Systém sběru dat je rovněž nedostatečný. Proto se plánuje podpořit je při hledání aktualizovaných a podrobných informací a údajů, které jsou nezbytným předpokladem pro provádění účinných kontrolních strategií a opatření. 
→ Přijetí a provádění vnitrostátních právních předpisů a politických dokumentů pro boj proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů. → Přijetí a provádění vnitrostátních právních předpisů a politických dokumentů pro boj proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů: Na této úrovni byl kladen důraz na podporu ratifikace příslušných nástrojů týkajících se boje proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, přičemž byl zajištěn soulad vnitrostátních právních předpisů členských států s 

mezinárodními nástroji. Rovněž zapojila státní i nestátní subjekty do navrhování a provádění strategií pro odpovídající reakci na obchodování s lidmi a převaděčství migrantů. 
→ Budování kapacit aktérů systému trestního soudnictví. V rámci této akce budou posíleny dovednosti policistů, imigračních úředníků, četníků a soudců v oblasti trestního vyšetřování a stíhání obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, aby byla zajištěna odpovídající pomoc obětem. 
→ Ochrana a pomoc obětem obchodování s lidmi a zranitelným migrantům: za tímto účelem budou posíleny dovednosti a kapacity organizací občanské společnosti a subjektů zabývajících se ochranou a odhalováním obětí obchodování s lidmi a zranitelných migrantů za účelem účinnějšího předávání a pomoci obětem obchodování s lidmi a zranitelným migrantům prostřednictvím pořádání vzdělávacích kurzů o technikách identifikace a ochrany obětí obchodování s lidmi a zranitelných migrantů ve prospěch občanské společnosti. 
→ Mobilizace obyvatelstva členských států v boji proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů: Toho bude dosaženo informováním a zvyšováním povědomí veřejnosti i migrantů o fenoménu obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, o skutečných rizicích spojených s využíváním služeb převaděčů a o porušování lidských práv, které jim během cesty hrozí. 
Stručně řečeno, cílem této strategie je podpořit západoafrické a středoafrické státy spadající pod regionální úřad UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu) v rozvoji jejich kapacit pro boj proti obchodování s lidmi a převaděčství migrantů v souladu se závazky vyplývajícími z ratifikace Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejích dodatkových protokolů. Tímto způsobem budou orgány lépe schopny identifikovat a rozbíjet zločinecké skupiny na národní a regionální úrovni a chránit a pomáhat obětem obchodování s lidmi a převaděčům migrantů.

bottom of page